Handelsbetingelser.

Nedenstående handelsbetingelser gælder medmindre andet er skriftligt aftalt mellem kunden og design concern A/S.

 

Betalingsbetingelser.

Betalingsbetingelser er fakturadato + netto 10 dage. Alle priser er ekskl. moms. Alle afgivne priser er med forbehold for prisændringer, trykfejl o.lign..
Hvis fakturas betalingsfrist ikke overholdes, kan design concern A/S tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted. Ved overskridelse af betalingsfristen, betales 2 % af fakturabeløbet i rente pr. påbegyndt måned indtil beløbet er design concern A/S i hænde. Hvis det bliver nødvendigt at fremsende rykkere, vil disse blive pålagt rykkergebyrer i henhold til renteloven. design concern A/S forbeholder sig ejendomsretten til solgte ydelser, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er betalt.

design concern
A/S har ret til aconto fakturering på følgende betingelser:

  • 40% af fakturabeløb ved igangsættelse af ordre
  • Aconto fakturering for udført arbejde én gang pr. måned
  • Restbeløb kan faktureres  efter overdragelse af mockups, oplæg, færdige løsninger ved afslutning af opgaver som løses af design concern A/S

 

Reklamation, garantiperiode.

Risikoen overgår til kunden på leveringstidspunktet.
Leveringstidspunktet defineres som værende tidspunktet, hvor kunden får adgang til design, content/mockup/website/demo/program mv.

design concern A/S er forpligtet i op til 20 dage efter levering til at foretage afhjælpning af fejl i programmel leveret af design concern A/S, som består i, at disse ikke lever op til de aftalte specifikationer i godkendt produktbeskrivelser, kravspecifikation eller tilbud. I den hurtighed situationen kræver på egen bekostning.

Fejl og mangler, der indberettes efter 20 dage fra leveringstidspunktet vil blive rettet og afregnet pr. forbrugt tid, til den enhver tid gældende timesats. Det er kundens ansvar at teste løsningen, at indberette fejl og mangler senest 20 dage efter overdragelse.

Ansvarsbegrænsning.

design concern A/S er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler, med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset hvilket ansvarsgrundlag, der lægges til grund. Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige den årlige betaling for den service, som har givet anledning til at kravet rejses. design concern skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes at design concern A/S ydelser ikke kan anvendes som forudsat, tab relateret til uvedkommendes adgang til data og systemer, tab som følge af, at aftaler med tredjemænd falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder, forvanskes eller lign., med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra samarbejdspartnere eller underleverandører, kan kunden ikke opnå erstatning fra design concern A/S.

design concern forventer, at jeres virksomheder har rettighed til at bruge evt. kode, scripts, data, rapporter, medier, og andet materiale, som leveres til design concern til brug for projektet. design concern er skadesløs i forbindelse med ethvert søgsmål, der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer.

design concern A/S´ ansvar omfatter ikke:

  • Fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb af kunden i system/programmel leveret af design concern A/S, som ikke er sket i overensstemmelse med design concern A/S instruktioner
  • Fejl opstået som følge af kundens anvendelse af system/programmel, på en anden måde end anvist af design concern A/S eller ved forsømmelse fra kundens eller tredjemands side eller ved andre omstændigheder (force majeur.) Kunden skal anmelde fejl eller mangler til design concern A/S straks efter disse er opdaget og inden for rimelig tid
  • Ansvar for tab, der skyldes forsinkelse eller aflysning af projektet
  • Ansvar for tab af data, drift forstyrrelser, sikkerhedshuller, hacking, eller enhver anden skade eller udgift, som opstår direkte eller indirekte i forbindelse med den leverede software/løsning
  • Fejlrettelser efter udløb af garanti, se under garanti og fejlrettelse

 

Ændringsanmodninger.

Alle ændringer i tilbud kan specificeres skriftligt, hvorefter ændringen kan prisestimeres og godkendes inden igangsætning.

Browserunderstøttelse – digitale løsninger.

design concern A/S leverer hjemmesider, der på leveringstidspunktet fungerer hensigtsmæssigt på nyeste udgaver af de på tidspunktet almindeligt anvendte browsere. Browsere, der ikke længere opdateres eller vedligeholdes af leverandøren, er ikke medregnet, og kan ikke forventes at være understøttet af design concern A/S.

Regulering og vederlag.

design concern A/S er berettiget til én gang om året pr den. 31. januar at regulere alle vederlag i overensstemmelse med den procentvise ændring i det af Danmarks Statistik offentliggjorte lønindeks for den private sektor. Der reguleres efter det seneste offentliggjorte indeks set i forhold til indeks ved den seneste regulering eller fastsættelse af de pågældende priser.
Vedr. abonnementer og andre systemer, som leveres af internationale udbydere kan der forekomme prisændringer ud over ovennævnte, fx valutaudsving mv.

Underleverandører.

design concern A/S er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.

Forsinkelser.

Indtræder forsinkelse, er kunden kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

Abonnement og serviceaftaler.

Ved alle aftalte serviceabonnementer herunder hosting starter driftsperioden, når hjemmesiden eller servicen ibrugtages. Ved ibrugtagning menes, når den tekniske opbygning eller implementering starter. Abonnementet opkræves herefter årligt forud. Abonnementer fornyes automatisk. Ved opsigelse af et abonnement skal kunden skriftligt meddele design concern A/S seks mdr. før udløb, at abonnement ønskes opsagt. Eventuel restperiode tilbagebetales ikke. Se også regulering og vederlag.

Ophavsret på CMS og programmel udviklet af design concern A/S.

Kunden opnår en tidsubegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv ret til at benytte CMS og programmel udviklet af design concern A/S. Såfremt kunden foretager programændringer uden design concern A/S forudgående samtykke, bortfalder design concern A/S forpligtelser i relation til programmet i enhver henseende, herunder afhjælpning af mangler og udførelse af vedligeholdelse.

design concern A/S programmel er genstand for ophavsret og er fortroligt, hvorfor systemet eller den tilhørende dokumentation ikke uden design concern A/S forudgående skriftlige samtykke må reproduceres i et videre omfang end nødvendigt for programmets drift og sikkerhed.

Kunden må ikke uden design concern A/S skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand, ej heller gennem retsforfølgning eller konkurs.

Kunden er forpligtet til at behandle programmel og dokumentationen på en sådan måde, at uberettiget kopiering eller misbrug fra tredjemand forhindres.

Ophavsretten til udviklede løsninger, koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører design concern A/S og må ikke uden design concern A/S godkendelse overdrages til tredjemand. Ophavsret på produktdesign kan ikke overdrages. Øvrige vilkår vedr. ophavsret findes i royalty- og andre indgåede kontrakter.

 

Copyright.

Hjemmesider og e-mail adresser placeret på en af design concern A/S angivet server må ikke bruges til distribution af information, som krænker tredjemands rettigheder, og som er i strid med dansk lovgivning eller som indeholder anstødeligt materiale. Dette være sig i form af tekst, billeder, filmklip eller links til tilsvarende materiale.

Ved produktion af hjemmesider fralægger design concern A/S sig ansvaret for eventuel overtrædelse af ophavsret for materiale modtaget fra kunden, herunder tekst og billeder m.v. Koder, tekst, grafik og billeder fremstillet af design concern A/S er underlagt loven om ophavsret.
I kildekoden til hjemmesiden fremgår det, at design concern A/S har produceret hjemmesiden samt disket signatur på leverede hjemmesiders forside.

design concern forbeholder sig retten til at vise grafik og andet indhold som eksempler på vores arbejde i porteføljer, marketingmaterialer og websites, og at henvise andre kunder til eksisterende kunders hjemmesider.

Tvister.

Nærværende aftale er undergivet dansk ret og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler. Eventuelle tvister og uoverensstemmelser kan indbringes for de almindelige danske domstole.

Ændringer i handelsbetingelser.

Ændringer i ovenstående handelsbetingelser vil blive offentliggjort på www.designconcern.com.